logo

Meny

Søk

 • Byråkratisert byggeprosess gir høy prisvekst

  .

  Vi har en høy prisvekst for nye boliger i urbane områder som følge av stor tilflytting og underdekning på tilførsel av nye boliger. Boligprisveksten de siste tiårene har absorbert en betydelig kostnadsvekst for nye boliger. Det er åpenbart at en tilsvarende prisvekst ikke kan fortsette inn i de neste tiårene, når boligpolitikken skal ha bolig for alle som mål.  

  Artikkelen under sto på trykk i Byggeindustrien 8. mars 2016.


  Les mer
 • Forslag til nye rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig- og transportplanlegging i pressområdene

  Norges befolkning forventes å øke kraftig i årene som kommer. Økningen vil først og fremst skje i og rundt de store byene. For å bidra til å sikre grunnleggende velferdsbehov som bolig og arbeid til alle, er det en overordnet, prioritert oppgave for myndighetene å legge til rette for økt boligbygging og næringsutvikling rundt kollektivknutepunktene. Det må tilrettelegges for kollektive transportløsninger og infrastruktur som bygger opp under dette.

   Les mer

 • Allianse for økt boligbygging

  Under fanen ”Bolig for alle” tar blant andre LO og NHO initiativ til en bred allianse med krav om en langt mer aktiv boligpolitikk. Målet er å øke boligbyggingen i Norge. Kristin Skogen Lund, NHO og Roar Flåten, LO frontet denne alliansen i TV2 nyhetene torsdag 7. mars.

   Les mer

 • Rapport - Hvordan få til et velfungerende bolig- og arbeidsmarked

  Boligprodusentene presenterte på Boligkonferansen i mai 2012, sin rapport der de peker på utfordringer og tiltak for å få til et velfungerende bolig- og arbeidsmarked.

   Les mer

 • Hvordan få til et velfungerende bolig- og arbeidsmarked?

  Grunnleggende økonomisk teori tilsier at prisene stiger når det er knapphet på de etterspurte godene. Prisene kan stabiliseres eller senkes gjennom reguleringer. Men dette løser ikke de reelle problemene. Vi må tilstrebe bedre balanse i boligmarkedet, det gir sunn økonomi for den enkelte og samfunnet som helhet.

   Les mer

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no