logo

Meny

Søk

Boligtvistnemnda

Boligtvistnemnda er opprettet etter avtale mellom Boligprodusentenes Forening, Norges Byggmesterforbund og Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (heretter kalt entreprenørene) og Forbrukerrådet i henhold til bustadoppføringslova § 64, 3. ledd. Nemnda behandler kun tvistesaker der den profesjonelle parten er medlem i en av de tre bransjeforeningene.

Nemndas sammensetning
Boligtvistnemnda har fem medlemmer. To medlemmer er oppnevnt av bransjeorganisasjonene og to av Forbrukerrådet. Boligtvistnemnda ledes av en leder som er en jurist. Lederen er oppnevnt av Forbrukerrådet og bransjeorganisasjonene i fellesskap og er uavhengig både i forhold til entreprenørene og forbrukeren.

Saker nemnda behandler
Boligtvistnemnda behandler klager på kjøp av ny bolig, herunder byggesett, med eller uten fast eiendom, samt avtaler om oppføring av bolig, og arbeid som blir utført direkte som et ledd i slik oppføring. Med bolighus menes også fritidshus, eierseksjon og tilbygg som utføres i direkte tilknytning til avtale om oppføring av ny bolig.

Boligtvistnemnda behandler bare tvister mellom forbruker og medlem av Boligprodusentenes Forening, Byggmesterforbundet eller Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, hvor formålet med avtalen gjelder bolig hovedsaklig til personlig bruk for forbrukeren.

Saksbehandlingen
Saksbehandlingen i nemnda er i hovedsak basert på kun skiftlig dokumentasjon. Nemnda foretar ikke befaringer, og det avhøres ikke vitner. Alle som deltar i klagebehandlingen har taushetsplikt.

Nemndas sekretariat
Boligtvistnemnda har et sekretariat hvor alle saker sendes inn. Sekretariatet er nøytralt og uhildet og skal påse at saken blir så godt belyst som mulig før den tas opp til behandling i nemnda.

Adresse
Boligtvistnemnda
Postboks 7186 Majorstuen
0307 Oslo

Les mer på www.boligtvistnemnda.no

Last ned klageskjema her.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no