logo

Meny

Søk

Boligkonferansen: Venter lavere veksttakt i boligprisene

Livlige diskusjoner og gode nettverkstreff på Boligkonferansen
Livlige diskusjoner og gode nettverkstreff på Boligkonferansen

Boligprisveksten vil fortsette, men ikke i så stor takt som fram til nå. Det mente ass. Direktør i Norges Bank, Kjersti Haugland (bildet), i sitt foredrag på Boligkonferansen i dag. En fersk undersøkelse i regi av Norges Bank viser for øvrig at bortsett fra i oljerelaterte næringer, er forventningen om vekst i tiden fremover, til stede i alle andre næringer, bl.a. i bygg og anlegg.

Haugland er ass. dir i Norges Banks enhet for politikk og analyse. I bankens undersøkelse tok man utgangspunkt i fallet i oljeprisen og utsiktene fremover for prisens utvikling. For bygg og anlegg, sa hun, spiller selvsagt den offentlige etterspørselen inn i vurderingen av vekstforventningene.

Lønnsutviklingen

Hun mente at den negative drivkraften som følge av fallet i oljeprisen etter hvert vil svekkes og kanskje helt avta. Den særnorske lønnsutviklingen er etter hvert blitt dempet, og sammenliknet med våre handelspartnere er de relative lønnskostnadene blitt mer gunstige.

Utsiktene fremover er, ifølge bankens vurderinger, en vekt på under 1 pst. I år. Deretter vil veksttakten ta seg opp, og veksten vil i 2019 bli 2,5 pst i 2019. Ledigheten vil stige videre, sa hun, og nå toppen i 2017, på rundt 3,5 pst. Det er høyere enn i kjølvannet av finanskrisen, men lavere enn i begynnelsen av 2000-tallet. Det er utsikter til at styringsrenten blir ytterligere satt ned ila året.

Delt bilde

Hun minnet om at det store bildet er ganske delt mellom regioner og næringer. Sysselsettingsvekst i det offentlige og i andre næringer enn de oljerelaterte fortsetter. I de «oljetunge» fylkene kommer ledighetsøkningen. Dette avspeiler seg også i boligsektoren: Prisene og omsetningen i Stavanger synker, mens dette vokser i Oslo – med en prisvekst på rundt 10 prosent.

Den lave og lavere renten kan gi økt sårbarhet, påpekte Haugland, og faren for tilbakeslag kan forsterkes –ved at boligpriser og gjeldsbelastning i husholdningene øker.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no