logo

Meny

Søk

Boligprodusentene støtter ikke NVEs forslag om nye effekttariffer

NVE har hatt på høring et forskriftsforslag om nye effekttariffer, hvor alle strømkunder, inklusive husholdningskunder, skal abonnere på en gitt effekt, og måtte betale overpris ved overskridelse av denne effektgrensen. Boligprodusentene støtter ikke NVEs forslag og mener at det er mangelfullt utredet.

Den foreslåtte tariffmodellen innebærer at kundene avregnes tre ledd i tariffen:

  • et abonnement med grense for øvre effektuttak,
  • et energiledd som betales per kWh overført og
  • et overforbruksledd som betales per kWh for overskridelse av abonnert effekt.

Fastleddet øker med størrelsen på den abonnerte effekten. Den foreslåtte tariffmodellen er kompleks. Høringsforslaget virker å overvurdere forbrukernes kunnskapsnivå og mulighet til å forstå tariffmodellen og velge optimalt effektabonnement.

Det er bare noen få timer i året at det reelt sett er effektutfordringer i nettet. Boligprodusentene mener at det er viktig å adressere disse periodene. Tiltak enkelthusholdningene gjør for å redusere sitt maksimale effektuttak, sammenfaller ikke nødvendigvis med periodene når effektutfordringene er størst i nettet. Mange husholdninger vil derfor gjøre tiltak for å begrense sitt eget effektbehov når det er ledig kapasitet i nettet og fra et nettperspektiv ikke behov for reduksjoner!

Den foreslåtte tariffmodellen vil ha store konsekvenser for alle landets husholdninger. Boligprodusentene savner faglige analyser og samfunnsmessige vurderinger som bl.a. belyser:

  • Hvilke effektutfordringer har vi egentlig i det norske kraftnettet? Hvor store og hvor hyppige utfordringer har vi i sentralnettet, regionalnettet og distribusjonsleddet?
  • Hvilke effektreduserende tiltak kan vanlige husholdningskunder gjøre, hvordan vil innføringen av den foreslåtte tariffmodellen bidra til at disse tiltakene gjennomføres, og hvordan vil dette redusere det samlede effektuttaket når situasjonen er presset i kraftnettet?
  • Hvor store reduksjoner i nettinvesteringer vil den foreslåtte tariffmodellen kunne føre til for nettselskapene, og hvor store investeringer kreves på forbrukersiden i form av installasjon av styringssystem og effektreduserende tiltak?
  • Hvilke sikkerhetsmessige konsekvenser vil det ha om husholdningene gjennomfører tiltak for å begrense maksimalt effektuttaket? Eksempelvis hva betyr det for brannsikkerheten om effektkrevende utstyr som vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner settes på om natten?
  • Hvordan kan positive virkemidler bidra til å redusere effektuttaket når nettet er presset, f.eks. i form av avtaler hvor kunde får betalt for å koble ut effektkrevende utstyr? Utkoblingen kan styres automatisk på signal fra nettselskap, og innebære utkobling av elbil-lading, varmekabler og varmtvannsbereder i de aktuelle timene.

Boligprodusentene ber derfor om grundigere og mer overbevisende utredninger før det vurderes å foreslå innføring av effekttariffer som vil berøre alle sluttbrukere.

Høringssvaret kan lastes ned her

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no