logo

Meny

Søk

Boligprodusentenes ga innspill til Statsbudsjettet i Finanskomiteen

.

Boligprodusentene var i dag i Finanskomiteen i Stortingent og ga innspill til Statsbudsjettet 2017. Befolkningsvekst krever boligpolitikk som prioriterer boligbygging. Til tross for gode salgs- og igangsettingstall den siste tiden, er vi fortsatt langt unna boligbehovet på drøye 37 000 boligenheter som må bygges årlig for å holde tritt med befolkningsveksten.

Les brevet her

Innledning

Befolkningsvekst krever boligpolitikk som prioriterer boligbygging. Samfunnet har et medansvar for at alle gis mulighet til å skaffe seg og finansiere en bolig som står i rimelig forhold til behov og økonomi. Til tross for gode salgs- og igangsettingstall den siste tiden, er vi fortsatt langt unna boligbehovet på drøye 37 000 boligenheter som må bygges årlig for å holde tritt med befolkningsveksten. Det er Oslo-regionen som er hovedutfordringen i det norske boligmarkedet. I Oslo kommune bygges bare halvparten av det antallet boliger som byen trenger, mens i resten av landet er boligmarkedet i bedre balanse. Det er viktig at Regjering og Storting ikke innfører tiltak i hele landet for å løse utfordringer som stort sett bare gjelder i Oslo..

Boligpolitikk

Det er en samfunnsoppgave å bygge nok boliger til en pris folk flest kan betale. Vi må derfor bygge flere boliger for å unngå økt klasseskille, og for å hindre at unge og svake grupper faller utenfor boligmarkedet. Stabil og tilstrekkelig boligforsyning må være et overordnet mål, og dette må Stortinget og regjeringen ta ansvar for.

Det er en risiko for at økte byggekostnader og økte boligpriser, spesielt i sentrale byregioner med sterk befolkningsvekst, smitter over på lønnskravene nasjonalt. I så fall vil det ytterligere svekke vår konkurransekraft mot handelspartnere og konkurrenter. Myndighetene må derfor legge bedre til rette for raskere boligutbygging og nødvendig infrastrukturutbygging for å skape attraktive bo- og arbeidsmarkedsområder. Dette kan gjøres gjennom mer effektive planprosesser, tiltak for å redusere byggekostnadene og ikke minst tydeligere prioritering i samferdselsinvesteringer i pressområder med befolkningsvekst. Det må legges til rette for gunstige finansieringsordninger for barnehage og skole, som ellers vil være begrensende for boligtilveksten i områder med utbyggingspress.

Stadig nye energikrav påfører fremtidige boligkjøpere regningen for at myndigheten skal nå sine klimaforpliktelser. Det er kanskje på tide at man begynner å subsidiere vanlige boligkjøpere på samme måte som man subsidierer el-bil kjøpere.

Boligprodusentene mener:

  • Storting og regjering må bidra til at det bygges raskere og langt flere boliger fremover for å holde tritt med befolkningsveksten.
  • Stortinget må vedta Prop. 149 L; Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv).

Innstramming i boliglånsforskriften og skatt på bolig

Regjeringen har satt inn en rekke tiltak for å dempe oppgangen i boligmarkedet og gjøre finanssystemet robust overfor et fall i boligprisene. Kapitalkravene til bankene er økt. Kravene til god kredittpraksis ved utlån til boligformål er skjerpet. Finanstilsynet har nylig foreslått videre innstramming i boliglånsforskriften som Boligprodusentene oppfatter som uheldig.

De aller fleste i Norge bor i sin egen bolig (80 prosent). Mange velger også å leie bolig i kortere eller lengre periode. Det er derfor viktig at vi også bygger boliger for utleie samt studentboliger. Regjeringen foreslår å beholde verdsettelsen av sekundærbolig på 80 prosent og redusere fradraget for en forholdsmessig andel av gjelden tilsvarende. Boligprodusentene fremhever at mange av sekundærboligene bebos av familiemedlemmer (studenter), og konkurrere dermed ikke med andre investeringer som aksjer eller andre jobbskapende investeringer. 

Boligprodusentene mener:

  • Regjering og Storting må ikke innføre innstrammingene i boliglånsforskriften som Finanstilsynet har foreslått. Dette vil kunne medføre stopp i boligbyggingen i hele landet..
  • Den boligen folk eier og bor i (primærboligen) må skjermes for skatteøkninger.
  • Avskrivningsreglene for bygging av utleieboliger for langsiktig utleie må sidestilles med avskrivningsreglene for næringsbygg

Husbanken

Regjeringens visjon for boligpolitikken er at alle skal kunne bo trygt og godt. Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av politikken. Boligprodusentene er bekymret for den stille omleggingen av Husbanken som Regjeringen nå gjennomfører. Ved å gjøre Husbanken til en sosialbank, mister man et viktig boligpolitisk virkemiddel.

Husbankens lånevirksomhet er et viktig supplement til private finansinstitusjoner og har i tider da private banker ikke har gitt boliglån, vært den finansinstitusjonen som har holdt liv i norsk boligbygging.

Boligprodusentene mener:

  • Husbanken er et viktig boligpolitisk instrument og et nødvendig supplement til private banker.
  • Startlånsordningen må styrkes og utvides, ikke begrenses.
  • Husbankens rammer må økes til 25 mrd. kroner.

Studentboliger

Regjeringen legger i sitt budsjettforslag til rette for at det bygges om lag 2 220 nye studentboliger i 2017.
Et velfungerende leiemarked er avhengig av at det bygges nok studentboliger. Ved å bygge studentboliger unngår man også uønskede konsekvenser av ulike forretningsmodeller ved utleieboliger til sosialt formål.

Boligprodusentene mener:

  • Bygg 3 000 studentboliger hvert år. Dette vil medføre mindre press i det private utleiemarkedet.

 

 

 

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no