logo

Meny

Søk

Bra om fleksibilitet for planendringer - lovendring

Lovendringer som ble fremmet i proposisjon 149 L (2015-2016) er nå endelig vedtatt. Endringene omfatter blant annet regler for avvisning av planinitiativ, om endringer av reguleringsplan og om innføring av sentral godkjenning for planforetak.

- Vi gir ros til planavdelingen, statssekretær Amundsen og statsråd Sanner, sier Per Jæger. Nå håper vi kommunene vil ta dette positive virkemiddelet i bruk, avslutter han.

Oppstartmøte

I § 12-8 kreves det nå føring av referat fra oppstartmøte i sammeheng med presentasjon av initiativ til reguleringsforslag. Uenigheter om det videre planarbeidet kan forslagsstiller kreve fremmet for kommunestyret til vurdering.

Nye regler om avvisning av planinitiativ

For å kunne avvise planinitiativ som ikke vil føre frem, er det tilføyd en ny bestemmelse i § 12-8 som forutsetter at slik avvisning skal skje tidligst mulig i oppstartfasen og senest like etter at oppstartmøtet er avholdt. Også denne beslutningen kan kreves forelagt kommunestyret til endelig avgjørelse.

Merk også ny del av § 12-8 om at varsling og kunngjøring av planarbeid først skal kunne skje etter at kommunen har tatt stilling til planforslaget og gitt forslagstiller skriftlig underretning.

Endring av reguleringsplan

Nye bestemmelser i § 12-14 gir adgang til delegering fra kommunestyret i saker om endring av reguleringsplan. Tidligere gjaldt bestemmelsen mindre endringer. Det er derfor lagt til tilleggshensyn om at endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Bestemmelsen gir en vesentlig ny fleksibilitet for justering og endring av foreliggende planer.

Ny godkjenning for planforetak

Lovgrunnlaget er nå på plass for at foretak som arbeider med regulering kan få sentral godkjenning. Ordningen er ennå ikke operativ fordi loven forutsetter utfyllende regler i forskrift. Uansett er det nå positivt at sentral godkjenning kan bidra til profesjonalisering av planforetak.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no