logo

Meny

Søk

Byggenæringens Landsforening ber om innspill til arbeidet med Digitalt Veikart for BAE-næringen

.

Verden står midt i en rask og omveltende teknologisk utvikling og digitalisering påvirker alle næringer, også byggenæringen. Digitalisering vil radikalt endre måten vi jobber, samhandler og kommuniserer på. Hensikten med veikartet er å ivareta en hel næring på et overordnet nivå. Det angir hvilke mål som bør settes for næringen og hva som bør gjøres for å nå disse målene.

Det finnes i dag en rekke digitale initiativer i form av verktøy- og utviklingsprosjekter. Det digitaliseres i mange bedrifter og bransjer, både i offentlig og privat sektor, men i for stor grad digitaliseres det hver for seg. Vi må digitalisere sammen for å ta ut det store effektiviseringspotensialet.

BNL tok initiativet for å samle felles interesser i digitaliseringen av BAE-næringen. Det ble etablert en styringsgruppe og en arbeidsgruppe som tok ansvaret for å utarbeide en felles strategi – et digitalt veikart for BAE-næringen.

Veikartet skal ivareta en hel næring på et overordnet nivå. Den angir hvilke mål som bør settes for næringen og hva som bør gjøres for å nå disse målene. Veikartet presenterer også et sett med muliggjørere som vil bidra til å nå målene. Anbefalingen er underbygget av konkrete tiltak for næringen som helhet, ikke til enkelte sektorer eller organisasjoner. En naturlig videreføring av strategiarbeidet vil være å etablere lokale veikart på bedrifts- og bransjenivå.

Rapporten er generelt rettet mot beslutningstakere i BAE-næringen, både i offentlig og privat sektor. Den rettes spesielt mot beslutningstakere innenfor de deler av næringen som vurderes å ha størst påvirkningsmulighet når det gjelder digitalisering; byggherrer/byggeiere, vareeiere, offentlige myndigheter og næringens interesseorganisasjoner.

BNL ber spesielt om tilbakemelding på:

  • Hovedelementene i det digitale veikartet - Visjon, mål og forutsetninger for å nå målene
  • Forslag til produkter som må etterspørres (Digital byggeplass og Digital tvilling)
  • Forslag til muliggjørere og tiltak innenfor disse områdene
  • Er det viktige eksempler på nytte og gevinster som bør trekkes fram?
  • Er det utfordringer innenfor din sektor/bedrift som bør adresseres?
  • Forslag til særlig viktige og konkrete tiltak til arbeidet med en handlingsplan
  • Innspill på hvordan vi best sikrere videre fremdrift og eierskap

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no