logo

Meny

Søk

Elektronisk oversiktsliste og behandling av personopplysninger

Nå er det avklart at system og rutiner må tilpasses krav i regelverk for behandling av personopplysninger. Byggherren, eller den som fører oversiktslisten for byggherren, samt arbeidsgiver må innarbeide nye rutiner. Rutiner og hjelpemidler for å håndtere dette er publisert i Boligprodusentenes Styringssystem som du får i Bygg og Bolig eller på Holte-plattformen.

Byggherren er pålagt å gjennomføre elektronisk føring av oversiktslister etter byggherreforskriften.

Dette er i hovedsak et seriøsitetstiltak for å kunne føre kontroll med hvilke foretak som utfører arbeid på byggeplassen. Overgangen fra manuell til elektronisk føring har økt betydningen av at personopplysninger i oversiktslisten blir håndtert i overensstemmelse med lov og forskrift om behandling av personopplysninger.

Informasjonssikkerhet står sentralt reglene om behandling av personopplysninger og innebærer blant annet byggherren må inngå en databehandleravtale med leverandøren av systemer og utstyr for automatisk registrering av HMS-kort. Hvis det avtales at føring av oversiktsliste skal utføres på oppdrag for byggherren, må den som påtar seg et slikt oppdrag tilsvarende sørge for å inngå en databehandleravtale med leverandør av tjeneste for registrering av HMS-kort.

Arbeidstagere må bli informert om og samtykke i plikten til å registrer HMS-kort. Arbeidsgiver bør innarbeide informasjon og sikre samtykke som del av personalforvaltningen. Videre må den som fører oversiktsliste i det konkrete byggeprosjektet gi arbeidstagere informasjon om retten til innsyn i sine data i oversiktslisten for det aktuelle byggeprosjektet. Registreringer skal kun brukes for sitt formål og skal slettes 6 måneder etter at prosjektet er avsluttet. I praksis vil dette si 6 måneder etter at ferdigattest foreligger.

I Boligprodusentenes Styringssystem er det nå publisert oppdaterte rutiner som håndterer hensynet til personopplysninger i forbindelse med elektronisk føring av oversiktslister. Disse rutinene er tilgjengelig i Bygg og Bolig og dessuten i Boligpakka på Holteplattformen. Ny rutine foreligger for byggherrens behandling av personopplysninger, oppdatert rutine foreligger for føring av oversiktslisten og dessuten er det gjort nødvendige endringer i rutiner på bedriftsnivå.

For å ivareta alle personopplysninger hos boligprodusenter, vil vi lage nye rutiner på bedriftsnivå ut over det som nå er publisert. Dette arbeidet starter i 2018 og skal være klart i god tid før de nye og skjerpede EU-forordningen trer i kraft i mai 2018.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no