logo

Meny

Søk

Forskrift om elektronisk føring av oversiktslister

Her er teksten i den nye forskriften om elektronsik føring av oversiktslister. Vi arbeider nå med å klargjøre forståelse av hvordan arbeidet med oversiktslister skal praktiseres, og kommer med nærmere informasjon så snart dette er klart.  

Følgende endringer er vedtatt gjennomført innen 1.7.2017 i byggherreforskriften: 

Forskrift 5. mai 2017 om endringer i forskrift 3. juni 2016 nr. 568 om endringer i forskrift 3. august 2009 nr. 1028 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 5. mai 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4, § 3-1 og § 4-1.

I

I forskrift 3. juni 2016 nr. 568 om endringer i forskrift om endringer i forskrift 3. august 2009 nr. 1028 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 15 første ledd annet punktum skal lyde:

Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres daglig og inneholde følgende opplysninger:

a) navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b) navn på byggherren

c) navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten

d) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e) navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen.

II

II skal lyde: Forskriften trer i kraft 1. juli 2017.

III
Forskriften trer i kraft straks.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no