logo

Meny

Søk

Likestilte garantikrav fra 1. januar 2019

Det fremgår av vår nyhetssak 7.6.2018 at nye regler for garantistillelse ved salg etter avhendingslova vil tre i kraft fra 1. januar 2019

Stortinget har vedtatt at forbrukerkjøper har krav på entreprenørgaranti etter bustadoppføringslova § 12 når ny bolig selges etter avhendingslova. Dermed likestilles garantikraven for salg av ny bolig som ikke er ferdigstilt med salg av bolig som er ferdigstilt. Det er en forutsetning at selger handler som ledd i næring og at kjøper er forbruker. 

Krav på garanti vil gjelde ved kjøp av nyoppført bolig som selges innen 6 måneder etter ferdigstillelse. Vi forstår det slik at tidspunktet for ferdigstillelse må regnes fra det tidspunktet når brukstillatelse foreligger. Hvis ny bolig selges i den påfølgende 6 månedersperioden vil det utløse krav om garanti tilsvarende kravene i bustadoppføringslova.

Hele den lovteksten i den nye bestemmelsen § 2-11 i avhendingslova er gjengitt under:

I lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom skal ny § 2-11 lyde:

§ 2-11. Garanti for oppfylling av avtalen

Ved sal av ny eigarbustad eller fritidsbustad som vert seld innan seks månader etter fullføringa av bustaden, skal seljaren stille garanti i samsvar med bustadoppføringslova § 12, såframt seljaren har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd og kjøparen er forbrukar.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no