logo

Meny

Søk

Lite forpliktende om boligforsyning i Boligmeldingen

Boligprodusentenes Forening konstaterer at det bygges for få boliger i Norge. Vi må bygge flere boliger for folk flest, sier Per Jæger. Vi må bygge flere boliger for få å unngå økt klasseskille, og for å hindre at unge og svake grupper faller utenfor boligmarkedet. Stabil og tilstrekkelig boligforsyning må være et overordnet mål, og dette må Storting og regjering ta ansvar for.

Vi forventet at meldingen ville signalisere kraftfulle grep for å bedre boligforsyningen, fortsetter Jæger. Men meldingen har en skjevhet ved at den har hovedvekt på boligsosiale virkemidler, og i liten grad tar opp virkemidler for å stimulere boligforsyningen. Viktige faktorer for bygging av nye boliger, som garantikrav, egenkapitalkrav for boligkjøper og innstramminger i boligfinansieringen, er ikke behandlet i meldingen.

Det er positivt at meldingen viser at vi har fått en miljøvernminister som ser at plan er viktig for boligforsyningen, og at nye boliger og infrastruktur må ses i sammenheng. Men vi konstaterer samtidig at det foreløpig bare er snakk om vurderinger og utredninger. Vi hadde faktisk forventet mer forpliktende mål, virkemidler og tiltak på planområdet!

Det er positivt at meldingen signaliserer at kommunal- og regionalministeren ønsker å forenkle byggesaksbehandlingen.

Jæger understreker følgende:

  • Husbankens rolle må styrkes i den alminnelige boligforsyning, og ikke reduseres til kun å bli et boligsosialt virkemiddel.
  • Vi savner fokus på virkemidler som stimulerer tilbudssiden i boligforsyningen. Vi ser heller ikke signaler om tiltak og virkemidler for å redusere byggekostnadene.
  • Vi savner en tydelig prioritering av bygging av studentboliger. Flere studentboliger vil åpenbart lette situasjonen i leiemarkedet. Det må bygges 3 000 studentboliger hvert år!
  • Det er positivt at modellen for regionalt plansamarbeid i Oslo og Akershus skal utvides til også å gjelde Rogaland, Hordaland og Trøndelag
  • Samordning av innsigelser er et skritt i riktig retning, men det må i tillegg gis prioritet til boligbygging!
  • Vi er overrasket over at meldingen ikke foreslo egen proposisjon om fjerning av 5-årsregelen.
  • Vi anbefaler at det opprettes et teknisk beregningsutvalg hvor både myndigheter og bolignæring deltar, og hvor målet er å framskaffe mer omforent kunnskap om hva som påvirker kostnadsbildet for nye boliger, og hvordan nye krav påvirker markedsprisene på nye og brukte boliger.

Last ned pressemeldingen her

Les Boligmeldingen her

 

Kontakt:
Per Jæger: 909 89 509

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no