logo

Meny

Søk

TEK17 - Boligprodusentenes høringsmerknader

Boligprodusentene støtter fullt ut departementets mål om forenklingen og reduksjonen i byggekostnader. Høringsforslaget inneholder flere lempinger av krav, men også flere skjerpelser som vil være svært kostnadsdrivende for mange boliger, Boligprodusentene ser derfor ikke at TEK17-forslaget vil bidra stort til den ønskede forenklingen og reduksjonen i byggekostnader.

DiBK har sendt på høring forslag til ny TEK17. Departementet og direktoratet har markedsført TEK17 som en stor forenkling av regelverket med store muligheter for kostnadsreduksjoner, spesielt for bolig.

Boligprodusentene støtter fullt ut dette ønsket om å forenkle regelverket og redusere byggekostnadene for boliger. Etter mange år med skjerpinger av forskriftskravene, er det nå prisverdig at myndighetene tenker forenkling og vurdering av hva som er "godt nok" som minimumskrav.

Som en del av TEK17-arbeidet har DiBK arrangert flere innspillsrunder med aktører i næringen. Boligprodusentene har i den forbindelse bidratt aktivt med skriftlige innspill om overordnet strukturering av forskriften. Vi har vist til at de nordiske landene var tidlig ute med funksjonsbaserte forskrifter, og at ISO-standardene omtaler funksjonsbaserte forskrifter som "the Nordic model". Vi har anbefalt DiBK å følge en serie med standarder som ISO har utarbeidet for beskrivelse av funksjonskrav (ISO 15928-serien, ISO 6240 og ISO 6241). Disse ISO-standardene krever at et hvert ytelseskrav skal defineres ut fra funksjonen som skal tilfredsstilles, supplert med beskrivelse av egenskapene som skal være grunnlag for vurdering og verifikasjon. Hvert eneste krav skal ha en spesifisert metode for vurdering eller verifikasjon av ytelsesverdiene. ISO 6241 foreslår at metoden som skal brukes til vurdering eller verifikasjon av hvert ytelseskrav kan være testing, beregning eller ekspertvurdering.

Med forankring i ISO-standardene har Boligprodusentene anbefalt fire alternative måter å dokumentere tilfredsstille av ytelseskrav i forskrift:

•    følge til "punkt og prikke" detaljerte, preaksepterte ytelser
•    følge dokumenterte løsninger fra anerkjente kilder som SINTEF Byggforsk serien, bransjenormer og produsentanvisninger.
•    følge test- eller beregningsmetoder gitt standarder
•    gjennomføre analyse som dokumenterer tilfredsstillelse av funksjonskrav.

Vi kan ikke se at DiBKs høringsforslag for TEK17 hensyntar våre innspill og anbefalinger om overordnet struktur og oppbygging av forskriften.

Boligprodusentene har også bidratt aktivt med skriftlige innspill om konkrete bestemmelser som burde endres. Men foreningen er liten grad hørt. KMD og DiBK har rett nok innført noen av forenklingsforslagene våre, men de har da bare gjort det for studentboliger, og ikke for ordinære boliger. Dette gjelder eksempelvis kravet om snusirkel 1,30 m og redusert lydisolasjonskrav mellom stue i boenhet og svalgang/korridor.

I realiteten er det ikke store de endringene som DiBK foreslår for TEK17. Hovedstruktur og kapittelinndeling er beholdt. De aller fleste bestemmelsene er uendret eller tilnærmet uendret. Kun noen få bestemmelser er fjernet. DiBK har da valgt å gi ny nummereringen til de påfølgende bestemmelsene. Vi mener at dette skaper forvirring, og påkrever merarbeid knyttet til oppdatering av enda flere forskriftsreferanser i sjekklister og rutiner. Vi mener at det hadde vært bedre å beholde gjeldende nummereringen for alle bestemmelser, og vise de slettede bestemmelsene som tomme bestemmelser.

DiBK foreslår å lempe noen krav og fjerne et par bestemmelser, men samtidig foreslår DiBK også mange skjerpelser. Ytelser gis fortsatt som ytelseskrav i selve forskriften og som preaksepterte ytelser i veiledningen. Høringsnotatet presenterer forslag til nye og endrede preaksepterte ytelser. Disse foreslåtte nye, preaksepterte ytelsene er ikke formelt på høring. Flere av dem vil være svært kostnadsdrivende for boliger, og ikke bidra til den ønskede forenklingen og reduksjonen i byggekostnader. Så bildet som er forsøkt skapt om at TEK17 skal gi de store forenklingene og kostnadsreduksjonene, støttes på ingen måte av det presentere høringsforslaget.  

Høringsnotatet kan lastes ned her

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no