logo

Meny

Søk

TEK17 er offentliggjort

Nye TEK17 ble vedtatt 21. juni, med ikrafttreden 1. juli 2017. Forskriftsteksten er tilgjengelig på lovdata.no. Veilederen er ennå ikke lagt ut på DiBKs sider.

Formelt navn på nye TEK17 er forskrift 21. juni 2017 nr. 840. (Formelt navn på gamle TEK10 er forskrift 26. mars 2010 nr. 489). Forskriften kan lastes ned på lovdata.no

Overgangsperiode ut 2018
Kapittel 17 gir overgangsperiode ut 2018 for de gamle kravene. For søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK10 eller TEK 17. Merk at det i søknaden skal opplyses hvilken forskriftsversjon som velges. Foreløpig er ikke søknadsblankettene tilrettelagt for slike opplysninger.

Veiledning med preaksepterte ytelser ennå ikke lagt ut
Hovedstruktur og kapittelinndeling er beholdt. Det er gjort noen forenklinger og lemping av krav. Selv om forskriften angir noen ytelseskrav, er forskriften er i stor grad funksjonsbasert. For mange av de funksjonsbaserte kravene vil de preaksepterte ytelser i veiledningen faktisk avgjøre forskriftsnivået. Høringsnotatet viste hvilke preaksepterte ytelser som DiBK tenkte seg. Flere av disse innebar vesentlig økte byggekostnader, spesielt for småhus og fritidsboliger i form av tilnærmet obligatorisk krav om utvendig solskjerming og krav om mer avanserte dagslysberegninger. Den nye veilederen til TEK17 er ennå ikke lagt ut, så vi vet ikke om DiBK velger å videreføre disse kostnadsdrivende, preaksepterte ytelsene.

Snurektangel 1,3 m x 1,8 m varsles som alternativ til snusirkel med diameter 1,5 m
Selv om veiledningen ennå ikke er lagt ut, indikerer nyhetsartikkelen på lovdata.no at snurektangel 1,3 m x 1,8 m i tråd med høringsforslaget vil bli innført som alternativ preakseptert ytelse til snusirkel 1,5 m.

Ikke krav om innvendig bod
Forskriften sier at boenheter skal ha tilstrekkelig og egnet plass for oppbevaring av klær og mat, uten at dette er kvantifisert. Kravet om innvendig bod er fjernet. Kravet til sportsbod 5,0 m2 BRA videreføres. For boenheter inntil 50 m2 BRA er sportsbodkravet redusert til 2,5 m2 BRA. Boligprodusentenes Forening vil bemerke at oppbevaringsplass er en viktig boligkvalitet. Selv om TEK17 nå fjerner kravet til innvendig bod, vil oppbevaringsplass være en viktig kvalitet for nye boliger.

Lempet stigningskrav for atkomst
Krav til stigningsforhold og hvileplan er lempet. Det generelle kravet om maksimal stigning 1:15 er beholdt. Men der TEK10 krevde at det maksimalt skulle være 0,6 m høydeforskjell mellom hvert hvileplan, er dette nå økt til maksimalt 1,0 m høydeforskjell. Maksimal strekning mellom hvert hvileplan økes dermed fra 9 m til 15 m. For kortere strekninger inntil 5 m kan stigningen være inntil 1:12. Tidligere var begrensningen 3 m strekning. De lempede stigningskravene gjør det enklere å oppnå trinnfri atkomst til bygninger.

Maksimal betjeningshøyde økt fra 1,1 m til 1,2
Maksimal betjeningshøyde for betjeningspanel, vinduer, innkast for avfallssystem etc er økt fra 1,1 m til 1,2 m.

Fortsatt utsynskrav på soverom
Høringsforslaget foreslo å fjerne krav om utsyn på soverom. Dette forslaget er trukket, slik at det fortsatt vil være utsynskrav på soverom.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no