logo

Meny

Søk

Viktig informasjon om innføring av ny TEK 17 - oppdatert

.

Regjeringen har vedtatt ny TEK17 med ikrafttreden 1. juli 2017. Det er innført nye regler om bruk av overgangsordning for gamle krav (TEK10).

I følge overgangsbestemmelsene gitt i TEK17 § 17-2 første ledd skal man opplyse i søknaden om valg av forskrift:

  1. For søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge denne forskriften eller bestemmelsene i forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk. Der tiltakshaver velger byggteknisk forskrift (TEK10) skal dette fremgå av søknad om tillatelse til tiltak.

DiBK har tilpasset søknadsblankettene (5174 og 5153), men ennå ikke gjort endringer i ByggSøk i henhold til regjeringens nye krav. Nye blanketter 5153 og 5174 er publisert og ligger her: https://dibk.no/saksbehandling/byggsok/Byggesaksblanketter/ )

Alle medlemmer som bruker ByggSøk og som ønsker å følge TEK10 må derfor i søknaden legge ved vårt vedlegg Q som beskriver at TEK10-gjelder. I ByggSøk gjør DiBK oppmerksom på at det skal opplyses om dette på forsiden (https://ebs-2010.dibk.no/)

Vi kommer tilbake med informasjon om hvordan dette skal implementeres i kvalitetssystemene.

Vi ser at DiBK har skjerpet veiledningen (VTEK17) for flere bestemmelser hvor det ikke er gjort endringer fra TEK10 til TEK17. Vi anbefaler derfor at man bruker TEK10 med tilhørende veiledning (VTEK10) fram til vi ser konsekvensene av innstrammingene som DiBK har gjort i veiledningen.

Last ned brev

Last ned vedlegg Q til søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no